NATUREN


Aspviks natur innehåller många unika värden med arter, djur och biotoper som är speciella och skyddsvärda. I miljörapport kartläggs hela 53 skyddsvärda arter i Aspvik. (se nedan i kartbilden som visar röd och orange område - skyddsklass 2 och 3) I landets kartläggning av skyddsvärda våtmarker framgår också att Aspvik träsk är en skyddsvärd sjö då den kantas av stora träskområden i både öst och västlig riktning.

Vi har även ett rikt djurliv, både till skogs och i skyn. I skogen finns framförallt mycket rådjur och älgar. Det är därför inte ovanligt att man möter älgar i klungor i skymning eller gryning, ibland till och med i ens egna trädgård. Rävar och vildsvin (dessvärre) finns också i skogen samt grävlingar som även de besöker villaområdet titt som tätt. Rävarna börjar bli likt rådjuren rätt så tama, vilket kanske inte är särskilt önskvärt då många har husdjur hemma.

Även fladdermöss finns och syns mest på sommarkvällarna när de flyger omkring. Fågellivet är också rikligt, med sjöfåglar, småfåglar, rovfåglar såsom örnar, glador etc. Stenlits som är en raritet syns ofta i trädgårdarna. Även spillkråkor har synts. Så en hel del skyddsvärda fåglar finns också. Sommartid är det gott om fjärilar, vildbin och humlor.DJUREN


Vi har både skyddade djur och djur som är lite VÄL frekventa besökare. Groddjuren minskar i världen så de ska vi vara rädda om. Det finns salamandrar i våra våtmarker som även de är skyddade. Likaså hasselsnokar som vi har här. Rådjuren "bor" i våra trädgårdar och gör att det är svårt att värna växterna men de är rätt söta när de är kid på våren....


orkideer

VÄXTLIV


Flera orkideer och lijor som är fridlysta såsom ängslilja samt adam och eva har synts nära ängarna. Här på bilden syns Ängslilja, Nattviol och Skogsknipprot som vi har hittat flertalet av.I skogen kan man hitta rikligt med svamp av olika sorter, både ätbara och giftiga, men svampställena som ger mest avslöjar vi inte förstås! 

VÅTMARKER


Även våtmarker är skyddsvärda för miljön.


I vårt område har vi Aspvik Träsk som är ett unikt träsk med sumpskog i båda ändarna av sjön. Här finns också bäver och ett rikt liv av växter och djur som behöver våtmarken för att leva och utvecklas. Försvinner våtmarkerna så försvinner också den unika biotopen.

FÅGLAR OCH INSEKTER


Havsörn och andra rovfåglar seglar ofta förbi över skogen. De är mäktiga och härliga att ha i området. 

Ser du en blåvinge (som här på bilden) så är många av den familjen hotade och rödlistade. Fjärilar och vildbin är ju så viktiga för pollineringen av växter. Vi har gott om fjärilar och bin i vårt område.


Hjälp dem med att fröså blomsterängar!