RÄKNÄS IDAG


Villaföreningen 


Föreningen omfattar för närvarande ca 60 fastigheter, varav 65 % är permanent boende. Räknäs Samfällighetsförening (RSF) ansvarar för drift och underhåll av områdets vägar. De vägar som ingår i Gemensamhetsanläggningen (GA3) är Västra- och Östra Räknäsvägen, Midsommar- och Wallinvägen. Eremitvägen och Blomsterbacken ingår inte i GA3 men fastigheterna är med i Räknäs Samfällighet och ansvarar själva för drift och underhåll av respektive väg.


I området finns även en Villaägareförening. Föreningen hanterar alla våra gemensamma fester och aktiviteter som Midsommar, Kräftskiva, Valborg, Fackeltåg etc.


Villaföreningen står också som ägare till våra fastigheter 1:4 och 1:5 sedan 1959 (Västra- och Östra Räknäsvägen, Blomsterbacken och Midsommarvägen, Ängen, Badberget, Busskurtomten och naturområdet längst med och ovan Blomsterbacken. Totalt äger Villaföreningen 24 000kvm mark varav ca 7 500 kvm består av våra vägar.

RÄKNÄS HISTORIA

Många har funderat över vad ordet Räknäs kan komma i från. Vi har frågat Johan Aspfors, tidigare kommunarkivarie i Värmdö kommun. Så här föklarar han saken:


Räknäs hör till Värmdös riktigt gamla torpställen. Det låg under Aspviks gård, kallas ibland fiskartorp, och omnämns i skriftliga källor redan 1545. Vid 1500-talets mitt hette torparna Jonn och Jöns. Torpstället kan alltså mycket väl ha medeltida anor. Namnet skrevs 1545 Rankenes, 1553 Ranckenestorp och 1567 Rekennes torp. Alltså redan på 1560-talet började namnet anta dagens form. Den äldsta kända förleden Ranke- skulle kunna syfta på det fornsvenska mansnamnet Ranke. Personnamn i ortnamn var vanligt förekommande under medeltiden. Så har t ex Aspviks granngård Kårboda troligtvis mansnamnet Kåre i förleden (gården är sedan länge försvunnen). En alternativ förklaring till torpets namn är att förleden kommer av ordet rank, d v s lång och smal. Möjligen syftar namnet i så fall på det långa näs, idag kallat ”Näset”, som skjuter ut i Torsbyfjärden. Namnet skulle då betyda det ”långsmala näset”.

Äldre medlemmar från området har tillsammans författat en historisk skrift som dokumenterar historien en bit bakåt i tiden. 


Skriften finns att köpa för den som är intresserad. Kontakta styrelsen så förmedlar vi kontakten.

Här är handlingar från 1957 angående en stor avstyckning som gjordes när Eremitvägen skapades och delades in i fem mindre sommarstugetomter.