Räknäs Väg & Villaförening

Här är Räknäs Väg & Villaförening

Föreningen omfattar för närvarande ca 60 fastigheter, varav 65 % är permanentboende. Räknäs Samfällighetsförening (RSF) ansvarar för drift och underhåll av områdets vägar. De vägar som ingår i Gemensamhetsanläggningen (GA3) är Västra- och Östra Räknäsvägen, Midsommar- och Wallinvägen. Eremitvägen och Blomsterbacken ingår inte i GA3 men fastigheterna är med i Räknäs Samfällighet och ansvarar själva för drift och underhåll av respektive väg.

 I området finns även en Villaägareförening. Föreningen hanterar alla våra gemensamma fester och aktiviteter som Midsommar, Kräftskiva, Valborg, Fackeltåg etc. Villaföreningen står också som ägare till våra fastigheter 1:4 och 1:5 sedan 1959 (Västra- och Östra Räknäsvägen, Blomsterbacken och Midsommarvägen, Ängen, Badberget, Busskurtomten och naturområdet längst med och ovan Blomsterbacken. Totalt äger Villaföreningen 24 000kvm mark varav ca 7 500 kvm består av våra vägar.

 Vidare finns en Bryggsektion, finansierad av båtägarna själva, som hanterar båtbrygga och båtplatser med Ami Flood och Peter Järking som ansvariga. Enligt tidigare beslut är styrelsen för Vägsamfälligheten också styrelse för alla tre verksamheterna. Men dessa är ekonomiskt skilda åt och redovisas var för sig. Inom föreningen finns även en kontaktperson för ”grannsamverkan mot brott”.

Som gemensam benämning för alla verksamheterna i Räknäs används begreppet Räknäs Väg & Villaförening (RVV) vilket också är benämningen på den gemensamma hemsidan: www.rvv.se

 

Varför heter det Räknäs?

Många har funderat över vad ordet Räknäs kan komma i från. Vi har frågat Johan Aspfors, tidigare kommunarkivarie i Värmdö kommun. Så här föklarar han saken:

Räknäs hör till Värmdös riktigt gamla torpställen. Det låg under Aspviks gård, kallas ibland fiskartorp, och omnämns i skriftliga källor redan 1545. Vid 1500-talets mitt hette torparna Jonn och Jöns. Torpstället kan alltså mycket väl ha medeltida anor. Namnet skrevs 1545 Rankenes, 1553 Ranckenestorp och 1567 Rekennes torp. Alltså redan på 1560-talet började namnet anta dagens form. Den äldsta kända förleden Ranke- skulle kunna syfta på det fornsvenska mansnamnet Ranke. Personnamn i ortnamn var vanligt förekommande under medeltiden. Så har t ex Aspviks granngård Kårboda troligtvis mansnamnet Kåre i förleden (gården är sedan länge försvunnen). En alternativ förklaring till torpets namn är att förleden kommer av ordet rank, d v s lång och smal. Möjligen syftar namnet i så fall på det långa näs, idag kallat ”Näset”, som skjuter ut i Torsbyfjärden. Namnet skulle då betyda det ”långsmala näset”.